Ik steun
sluit

Publicaties

Met CTRL+F kan u het eenvoudigst zoeken op een (titel-)woord.

U kan alvast een selectie maken:

  • Publicaties: redactie door Join For Water. De publicaties met als titel Actie-onderzoek zijn het product van een actie-onderzoek in een bepaald land. Ze zijn enkel in de taal van het land beschikbaar. Deze producten zijn niet altijd een geschreven document, er zijn ook bv. documentaires bij.
  • Jaarverslagen: de meest recente, met activiteitenverslag en financieel verslag.
  • Evaluaties: Join For Water laat geregeld een externe evaluatie uitvoeren; wij kiezen voor een evaluatie over een transversaal thema, omdat wij op die manier alle programma’s in alle landen laten evalueren en zo ook kunnen vergelijken en leren van elkaar.

 

Publicaties
Jaarverslagen
Evaluaties
Video’s

Secores

The social-ecological resilience approach 2023 - 4 p. - EN

What is its added value in international cooperation?

PolicyBriefs

How to establish sustainable solutions for people and nature? 2023 - 20 p. - EN

Join For Water streeft naar duurzame mechanismen ter ondersteuning van de bescherming en het behoud van zoetwaterbronnen op de lange termijn. We houden hierbij expliciet rekening met mens en natuur. In deze brochure stellen we 8 proefprojecten in evenveel regio’s voor: we schetsen context en uitdagingen en formuleren onze actiepunten.

DR Congo Tshopo regenwoud

Preliminary Reflections on Water Vulnerability Stemming from Anthropogenic Activities and Climate Change in the Forested Province of Tshopo, Democratic Republic of Congo 2023 - 13 p. - EN

Les forêts de la Tshopo sont menacées par le changement climatique et diverses activités anthropiques. Son paysage rural est dominé par des forêts qui subissent plusieurs plusieurs transformations, exposant les masses d'eau à la contamination. L'eau est donc l'une des principales ressources vulnérables au changement climatique dans la province de la Tshopo. Dans ce travail, nous visons à examiner la situation actuelle de l'eau et sa relation avec le changement climatique et la dégradation des forêts dans la province de la Tshopo.

Étude Cart'Eau

Étude Cart'Eau-Cartographie du réseau d’égout de Bamako et évaluation des déversements des eaux usées de la ville dans le Fleuve Niger 2020 - 52 p. - FR

Bamako heeft een afvalwaterprobleem. Join For Water werkte samen met het Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée (IPR/IFRA) van Katibougou om het afvalprobleem in kaart te brengen: van het rioolnetwerk van Bamako, over de stortplaatsen, tot de lozingen in de Niger-rivier.

Applying wash systems approaches in fragile contexts 2020 - 99 p. - EN

Tegen 2030 zal 80% van de armste bevolkingsgroepen in een fragiele staat wonen. Deze staten zijn meestal niet op schema om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling rond WASH (Water, Sanitatie & Hygiëne) te halen. Deze studie bekijkt welke concepten en methodes in deze fragiele contexten haalbaar zijn om de WASH-situatie te verbeteren. Case studies, waaronder die van Join For Water, geven verduidelijking. Join For Water leverde een bijdrage aan de studie en bezorgde de case studies over Madagaskar en DR Congo.

Plan sectoriel Ituri

Plan sectoriel de l’eau pour la Province de l’Ituri : Segment de l’eau potable et de l’hygiène domestique 2019 - 2024 2019 - 128 p. - FR

Ituri is de eerste provincie in DR Congo die een sectorplan voor ‘drinkwater en de hygiënische omgang met het water in de huishoudens’ kan voorleggen, zoals de nieuwe Congolese Waterwet vraagt. CIDRI, partner van Join For Water, werkte mee aan de inventarisatie van de huidige systemen, en ook allerlei (overheids-)diensten en de beheercomités voor drinkwater hadden een belangrijke inbreng bij de opmaak van het sectorplan. Dit plan schetst wel het kader zodat de provinciale overheid de neuzen van alle betrokkenen in dezelfde richting kan doen wijzen en de doeltreffendheid verhoogt. Het is een leidraad voor iedere partij die zich schaart achter de idee dat elke inwoner recht heeft op drinkwater. Het sectorplan schetst zo realistisch mogelijk de gewenste situatie voor binnen 5 jaar en de rol van iedereen om de doelstellingen te behalen.

Inventaire et diagnostic des point et réseaux d’eau en Ituri

Plan sectoriel.... Inventaire et diagnostic des points et réseaux d’eau en Ituri 2019 - FR

Deze inventaris zelf geldt als bIjlage bij het Plan sectoriel de l’eau pour la Province de l’Ituri : Segment de l’eau potable et de l’hygiène domestique 2019 - 2024. Zie hierboven.

Mali-refaid-etude-capitalisation

Le réseau d’égoûts à faible diamètre (REFAID) - Quartiers Djicoroni Para et Sikoro - Bamako, Mali 2019 - 32 p. FR

Join For Water a réalisé une étude de capitalisation des expériences sur les Réseaux d’Egouts à Faible Diamètre (REFAID) des quartiers de Sikoro et de Djicoroni-Para du District de Bamako. Cette étude a l’ambition d’évaluer la durabilité financière, sociale et technique de ces deux réseaux ainsi que leur impact environnemental. En plus, elle devrait également permettre d’identifier les forces et les faiblesses de cette technologie dans l’actuel contexte sociopolitique du pays et de sa capitale. Et enfin, de formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité de ces systèmes.

Leven op grote watervoet

Leven op grote watervoet 2018 - 48 p. - NL

Zoetwater is van levensbelang, maar meer en meer komt deze waardevolle grondstof onder druk te staan door overconsumptie en vervuiling.

2010-gire_decryptee_rosillon

La GIRE décryptée - Integraal Waterbeheer ontcijferd 2010 - 144 p. - FR

Deze publicatie is opgemaakt i.s.m. prof. F Rosillon van de universiteit van Luik, geeft in een zeer bevattelijke taal een beeld van de huidige watersituatie en de uitdagingen in Haïti. Ook wordt een aantal concrete pistes voor een beter waterbeheer ontwikkeld, gebaseerd op een doorgedreven analyse van de Haïtiaanse context en van ervaringen in andere landen.

Maîtrise d'Ouvrage locale - Manuel

Maîtrise d'Ouvrage locale - Manuel 2010 - 120 p. - FR

De "Praktische gids voor de ondersteuning van lokaal bouwheerschap" beschrijft stapsgewijs het lokaal bouwheerschapsproces voor de realisatie van drinkwater- en sanitaire infrastructuur door lokale actoren: de doelgroep zijn de uitvoerders. Op een bijhorende cd zijn voorbeelddocumenten uit de praktijk verzameld.

Maîtrise d'Ouvrage locale - Guide

Maîtrise d'ouvrage locale - Guide méthodologique 2010 - 92 p. - FR-EN-SP

De “Methodologische gids voor de ondersteuning van lokaal bouwheerschap” beschrijft de theoretische concepten achter het lokaal bouwheerschap en geeft methodologische richtlijnen voor de ondersteuning en ontwikkeling ervan. Bestemd voor overheden en structuren die het proces van bouwheerschap begeleiden of willen promoten.

2011-Cooperer_pour_perenniser

Coopérer pour pérenniser – Mettre à l’échelle la gestion locale du service d’eau potable 2011 – 64 p. – FR

Een drinkwaterdienst duurzaam laten werken: hoe relevant en haalbaar is het om hiervoor op een bovenlokaal niveau samen te werken en tegelijk de lokale actoren nauw te betrekken?

Drinkwatervoorziening in Vlaanderen vanaf 1800 tot heden:

Drinkwatervoorziening in Vlaanderen vanaf 1800 tot heden: Kan de organisatie van de Vlaamse drinkwatervoorziening inspirerend werken voor het Zuiden? 2002 - 36 p. - NL/FR

Door het recent doorgevoerde of geplande decentralisatieproces in veel landen in het Zuiden, wordt de bevoegdheid over water naar het lokale niveau doorgeschoven. De publieke drinkwatervoorziening zoals ze georganiseerd is in Vlaanderen en België kan het Zuiden inspireren.

20 jaar in het water

20 jaar in het water 2003 - 172 p. - NL/FR

De rol van Protos stopt niet bij de aanleg van een waterleiding of de vorming van een beheercomité. De ontwikkeling van de watersector, en dus ook van de levens- en ontwikkelingskansen van miljoenen mensen is niet alleen een technisch probleem...

Manuel de Topographie

Manuel de topographie 2002 - 165 p. - FR

Bedoeld als referentiewerk voor ingenieurs en topografen die in de drinkwatersector in het Zuiden werken. Gebaseerd op de ruime ervaringen van Protos. Na een theoretische inleiding volgt een voorstelling van de verschillende stappen in het topografische werk.

Manuel_Adductions_Villageoises

Manuel pour les adductions villageoises: les adductions d’eau potable, destiné aux hydrotechniciens 2002 - 302 p. - FR

Bedoeld als referentiewerk voor ingenieurs of vergelijkbare professionals die in de drinkwatersector in het Zuiden werken. Gebaseerd op de ruime ervaringen van Join For Water. Het boek stelt de verschillende fasen in de realisatie van een drinkwatervoorziening voor: van de broncaptatie tot het beheer van de systemen.

Klimaat, Water en Ontwikkeling

Klimaat, Water en Ontwikkeling 2008 - 67 p. - NL/FR/EN

De directe gevolgen van de klimaatverandering zijn het hardst merkbaar via water. Te veel water in een te korte periode op één plaats; te weinig water gedurende een langere periode in andere regio’s. Integraal Waterbeheer dringt zich op als methode om voldoende capaciteit bij de bevolking in het Zuiden te verkrijgen om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe situaties.

2017-Water-klimaat-milieumigraties2017-Water-klimaat-milieumigraties2017-Water-klimaat-milieumigraties

Water, klimaat en milieumigraties 2017- 28 p. -NL

In deze studie behandelt Protos de impact van de klimaatverandering en de degradatie van het leefmilieu in de landen in ontwikkeling en in de westerse landen. De klimaatverandering en de verloedering van hun leefmilieu doen vele mensen op de vlucht slaan, vooral in hun eigen regio. Zijn het vluchtelingen of migranten? De studie geeft aandacht aan aspecten als solidariteit en veiligheid die deze milieumigraties oproepen. De studie eindigt met een overzicht van de (juridische) terminologie en met aanbevelingen voor de nationale en internationale politiek

Klimaat-water-ontwikkeling_mini-2011

Klimaat, water en ontwikkeling 2011 - 24 p. - NL

Hoe de klimaatverandering ons leven en dat van de mensen in het Zuiden beïnvloedt door de wijzigingen in de waterhuishouding.

Water en landbouw

Water en landbouw in een internationaal perspectief 2007 - 78 p. - NL/FR

De brochure belicht verschillende facetten: zal er genoeg water zijn voor de landbouw?; de verschillende irrigatiesystemen en -technieken; een toelichting over alternatieve verbeteringen rond landbouw; het hergebruik van water voor landbouw; de begrippen waterrechten en waterhandel; algemene benadering voor duurzamer waterbeheer in de landbouw; …

2013-Water en landbouw, snijpunt van vitaal belang in tijden van klimaatverandering_LB_snijpunt

Water en landbouw, snijpunt van vitaal belang in tijden van klimaatverandering 2013 - 28 p. NL

De sector landbouw is de grootste watergebruiker, maar zoet water wordt schaarser. Met oog voor zowel kleine als voor grote ecosystemen, staat deze brochure stil bij de bedreigingen, de uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Internationale solidariteit voor gedecentraliseerde drinkwater- en sanitaire voorzieningen

Internationale solidariteit voor gedecentraliseerde drinkwater- en sanitaire voorzieningen 2010 - NL + FR

Solidarité internationale pour des actions décentralisées pour l’eau potable et l’assainissement

ACTIE-ONDERZOEK Cartographie conservation sols 2016 - FR

Cartographie des activités de conservation des sols et représentation des risques naturels au sein du bassin versant Roche Plate, Belladère

ACTIE-ONDERZOEK Renforcement gestion de l'eau 2016 - FR

Renforcement et consolidation de la gestion de l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans deux zones rurales à Camp-Perrin – Rapport de capitalisation d’expériences

ACTIE-ONDERZOEK GIRE locale Moustiques 2016 - FR

Application locale de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans le Bassin Versant de Rivière Moustique

Kolochilikélan: a digital opportunity for Malian emptying operators to boost their business 2020 - EN

Kopieer de link om het artikel te lezen: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462901119310482

SAGE - eindrapport 2019 - FR - DR Congo

Het project SAGE - Structure d’Appui à la Gestion de l’Eau had als doel de drinkwatergebruikers sterker te maken en te verenigen om een duurzaam beheer van (de diensten voor) drinkwater mogelijk te maken in de provincie Ituri in DR Congo. Het project liep van april 2015 tot juni 2019. Dit document beschrijft en analyseert het volledige proces van de oprichting van SAGE.

Manuel Gestion Eau Ituri-SAGE

Manuel de référence pour les Comités de Gestion des réseaux autonomes d’eau potable dans la Province de l’Ituri 2018 - 64 p. - FR

Le manuel est destiné aux comités de l’eau, qu’ils soient ou non membre du Structure d’Appui à la Gestion de l’Eau (SAGE) et plus particulièrement à ceux qui sont responsables du bon fonctionnement au quotidien. En outre, le manuel est utile aux personnes qui supervisent les Comités de Gestion, par ex emple les conseils d’administration et ses membres pour mieux comprendre leur fonctionnement et ainsi mieux surveiller et contrôler le fonctionnement des membres qu’ils ont nommés.

Toolbox voor drinkwatercomités 2019 - FR

De drinkwatercomités hebben in Benin hun plaats verworven, maar ze ondervinden nog heel wat problemen, vooral op het gebied van administratie. Join For Water stelde een toolbox samen met hulpmiddelen om hun werk gemakkelijker te structureren en de rechten van de gebruikers te laten gelden.

Poster materiaal drinkwatervoorziening FR

Een poster met een overzicht van de meest voorkomende gereedschappen en wisselstukken in de loodgieterij. Voor de techniekers aan de waterpunten en waterkiosken in Benin.

Handjes wassen

Handjes wassen! Benin

Poster : Handen wassen na toiletbezoek

Handen wassen

Handjes wassen! Benin

Poster Handen wassen voor je aan tafel gaat

EcoSan producten

EcoSan latrine: producten Benin

Poster : Hoe kan je de urine en uitwerpselen van een ecologische latrine als meststof gebruiken?

EcoSan latrine gebruik

EcoSan latrine: gebruik Benin

Poster : Hoe gebruik je een ecologische latrine?

Faecal Sludge Management

Faecal Sludge Management in Toamasina, Madagascar and Bamako, Mali 2018 - 12 p. - EN

For many years Protos has been working with local authorities, strategic partner organisations and communities in developing countries to end open air defecation while promoting basic sanitation. As a result, many households use latrines. In urban areas this resulted in a new challenge, because while latrine pits fill up, emptying services are non-existent or poorly organised. This article is about Protos’ experiences with faecal sludge management in Toamasina, Madagascar, and in Bamako, Mali.

Studie ervaringen Madagaskar 2018 - FR

Studie die de ervaringen van Join For Water bundelt over beheer van drinkwaterdiensten en sanitaire voorzieningen in Madagaskar.

17. Ecological water quality assessment of the Mpanga catchment, Western Uganda17. Ecological water quality assessment of the Mpanga catchment, Western Uganda

Ecological water quality assessment of the Mpanga catchment, Western Uganda 2016 - 37 p. - EN

The present study was conducted to support management activities in the Mpanga catchment by providing an overview on the current ecological quality state of streams and rivers within the catchment. Good ecological quality is needed to maintain the integrity of a river system and depends on the preservation of natural (chemical and biological) conditions of the water and the surrounding environment. To assess the ecological state of the Mpanga, chemical, biological and hydromorphological data were collected in the streams within its catchment area. The study area includes the Mpanga’s headwaters at the foothills of the Rwenzori Mountains, the urbanised area of Fort Portal, the tea estates area downstream of Fort Portal and the downstream area in Kamwenge district until shortly before the joint of Mpanga with Lake George. Knowledge on potential human pressures and impacts on the Mpanga river ecosystem allowed to set up a monitoring map including key locations where these pressures can be assessed.

RA_Vulnerabilidad CC-Quilanga

Diagnóstico de vulnerabilidad del derecho humano al agua y saneamiento frente al cambio climático en el cantón Quilanga 2016 - Ecuador - SP

Diagnóstico de vulnerabilidad del derecho humano al agua y saneamiento frente al cambio climático en el cantón Quilanga (Loja, Ecuador)

ra_2017 Procesos incidencia Quilanga

Procesos de incidencia politica y concrecion de mecanismos de politica pública local sectorial en agua y saneamiento 2017 - Ecuador - SP

Procesos de incidencia politica y concrecion de mecanismos de politica pública local sectorial en agua y saneamiento - Propuesta de modelo de gestión para agua y saneamiento en el cantón Quilanga

2010-Yakunan-SP

Yakuñan 2010 - 102 p. - SP

Yakuñan - Participación y gestión concertada de microcuencas

Yakukamay FR

Yakukamay : Alliances publiques-communautaires : un modèle de gestion de l’eau. L’expérience du CENAGRAP 2013 - 76 p. - FR

Manual para la Administración de Sistemas de agua potable

Manual para la Administración de Sistemas de agua potable

Metodologia ingeneria social

Metodología de ingeniería social para intervencion en agua potable y saneamiento 2009 - 51 p. - SP

Vulnerabilidad climática

ACTIE-ONDERZOEK Vulnerabilidad climática 2017 - 56 p. - SP

Metodología de diagnóstico de del Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento frente al Cambio Climático

Madagaskar zuiveringsstation

ACTIE-ONDERZOEK Toamasina - Station de traitement des boues de vidange - Guide d'exploitation, lits d’humification plantés. 2017 - 81 p. - SP

Toolbox

Madagaskar zuiveringsstation

ACTIE-ONDERZOEK Toamasina - Station de traitement des boues de vidange par lits d’humification plantés. Suivi 2016 - Madagaskar - FR

ra Burundi pack gire

ACTIE-ONDERZOEK L’introduction d’un pack GIRE 2016 - Burundi - FR

L’introduction d’un pack GIRE au sein d’un ménage vulnérable permet-elle d’améliorer les conditions socio-économiques de celui-ci et de le faire « sortir » de sa vulnérabilité?

ra_2016-rwandapackgire

ACTIE-ONDERZOEK Approche pack GIRE 2016 - Rwanda

L’impact de l’approche Pack GIRE locale sur la résilience de la population face aux effets du changement climatique, cas du bassin versant de Ruterana

What fire ants know BROCHURE

ACTIE-ONDERZOEK What fire ants know 2016 - Oeganda - brochure

A participatory monitoring & planning tool for adaptation to climate and environmental change

What fire ants know

ACTIE-ONDERZOEK WHat fire ants know 2016 - Oeganda - manual

A participatory monitoring & planning tool for adaptation to climate and environmental change / manual

Echange sur Recherche-action et Gestion intégrée des ressources en eau 2016 - Ouganda

Recherche-action & Gestion Intégrée des Ressources en Eau

2014-Cidri-EauProche

L'eau proche de nous 2014 - DR Congo - FR

Deze brochure blikt terug op 30 jaar CIDRI: Centre d’Initiation au Développement Rural de l’Ituri (CIDRI). Deze partner van Protos realiseerde 13 gravitaire drinkwatersystemen. Samen met Protos bezorgde CIDRI op die manier drinkwater aan zowat een half miljoen mensen in het District Ituri, in het noordoosten van DR Congo.

Flower toilet ecosan construction manuel

Manuel de construction pour les maçons qui souhaitent construire une latrine Ecosan - type “Flower toilet” 2016 - Oeganda - Frans

Handleiding voor de bouw van een EcoSan latrine. De versie in het Engels is te vinden op de pagina publicaties > Engels

Comment construire une latrine Ecosan - type “Flower toilet” - Plan 2016 - Oeganda - Frans

Plan voor metselaars van een EcoSan latrine. De versie in het Engels is te vinden op de pagina publicaties > Engels

Community Led Total Sanitation- Assainissement total piloté par la communauté

ACTIE-ONDERZOEK Assainissement Total Pilote par la Communaute (ATPC) dans les programmes de Protos et de ses partenaires

Note de discussion sur les facteurs qui favorisent ou rendent difficile l’obtention et le maintien de l’état FDAL

délégation ourvrages hydrauliques Bamako

ACTIE-ONDERZOEK Processus de délégation de gestion des ouvrages hydrauliques publics dans le district de Bamako 2016 - Oeganda - Frans

Processus de délégation de gestion des ouvrages hydrauliques publics dans le district de Bamako

FDAL Mopti Mali

ACTIE-ONDERZOEK Fin de la défécation à l’air libre 2016 - Engels

Un défi relevé durablement par la communauté de Kerwané Région de Mopti au Mali

Gestion points eau Bamako Sibiribougou

Gestion des points d'eau à Bamako- Sibiribougou relève le défi 2016 - Mali - FR

Climate change Uganda

ACTIE-ONDERZOEK Action research on the development of a monitoring tool on local climate change adaptation 2015 - Oeganda - EN

Het beheer van de drinkwaterinfrastructuur in Bamako, Malil

Benin ACEP

ACTIE-ONDERZOEK Fonctionnement des ACEP dans les communes de l’Atacora et de la Donga au Bénin

Een tool om de klimaatverandering lokaal te monitoren.

ps-eau 2015 Benin

Consolider le contrôle citoyen des usagers de l'eau

De verenigingen van drinkwatergebruikers, hoe werken ze?

Water en Conflicten

Water en Conflicten 2005 - NL

Talloze samenlevingen worden momenteel bedreigd door een tekort aan water, wat een probleem vormt voor het in stand houden en verder ontwikkelen van hun welvaart en welzijn en van de internationale en nationale stabiliteit. De groeiende ongelijkheid in de verdeling van water kan leiden tot interne spanningen en internationale conflicten. Met de realisatie van deze brochure wil PROTOS een bijdrage leveren tot de discussie over de wereldomvattende waterproblematiek en de dreigende conflicten in verband met water.

Oeganda Water en sanitation baseline study

Oeganda Water en sanitation baseline study 2012 - EN

Mayhoro and Nyabbani Sub County-Kamwenge District

2022 Jaarverslag kaft

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

2017 Jaarverslag

Jaarverslag 2017

2016 Jaarverslag

Jaarverslag 2016

2015 Jaarverslag

Jaarverslag 2015

Evaluation Durabilité financière

Évaluation thématique sur la durabilité financière et l’accès universel aux services d’eau potable et d’assainissement 2020 - 86 p. - FR

De evaluatie beantwoordt de volgende drie vragen: (1) In welke mate wordt toegang (tot drinkwater en sanitatie) geboden in het Join For Water-projectgebied (en zelfs daarbuiten)? (2) Hoe financieel duurzaam is de water- en sanitaire voorziening? Wat zijn de successen van de financiële strategie/situatie? Wat zijn de beperkingen van de financiële strategie/situatie? Hoe zijn de beperkingen draaglijk gemaakt? (3) Wat zijn de conclusies over de relatie tussen "universele toegang" en "financiële duurzaamheid" en over de gebruikte en te ontwikkelen strategieën?

Gestion points eau Bamako Sibiribougou

Évaluation finaleCollaborer pour l ́eau, pour un futur durable Programme 2017 –2021 - 40 p. - FR

Le programme 'Collaborer pour l ́eau, pour un futur durable' de Join For Water a été mis en oeuvre de janvier 2017 à décembre 2021. L'objectif global du programme est l ́accès inclusif et durable à l ́eau et aux services d ́assainissement de qualité pour améliorer la situation socio-économique de tous, ce qui permettra aux hommes et aux femmes de subvenir à leurs besoins, renforcer leur résilience, et leur permettre de se développer et faire leurs propres choix. Cette évaluation finale est une auto-évaluation assistée au niveau de 6 pays (Ouganda, Burundi, RDC, Bénin, Mali et Haïti).

Evaluation programme 2017-2021

Evaluation finale programme 2017-2021 2022 - Synthese

Wanneer een meerjarenprogramma (2017-2021) is afgerond, volgt een evaluatie door een externe evaluator. Syntheserapport.

Evaluation programme 2017-2021

Evaluation finale programme 2017-2021 2022 - Oeganda

Wanneer een meerjarenprogramma (2017-2021) is afgerond, volgt een evaluatie door een externe evaluator. Verslag Oeganda.

Evaluation programme 2017-2021

Evaluation finale programme 2017-2021 2022 - DR Congo

Wanneer een meerjarenprogramma (2017-2021) is afgerond, volgt een evaluatie door een externe evaluator. Verslag DR Congo.

Evaluation programme 2017-2021

Evaluation finale programme 2017-2021 2022 - Burundi

Wanneer een meerjarenprogramma (2017-2021) is afgerond, volgt een evaluatie door een externe evaluator. Verslag Burundi.

Evaluation programme 2017-2021

Evaluation finale programme 2017-2021 2022 - Benin

Wanneer een meerjarenprogramma (2017-2021) is afgerond, volgt een evaluatie door een externe evaluator. Verslag Benin.

Evaluation programme 2017-2021

Evaluation finale programme 2017-2021 2022 - Mali

Wanneer een meerjarenprogramma (2017-2021) is afgerond, volgt een evaluatie door een externe evaluator. Verslag Mali.

Evaluation programme 2017-2021

Evaluation finale programme 2017-2021 2022 - Haïti

Wanneer een meerjarenprogramma (2017-2021) is afgerond, volgt een evaluatie door een externe evaluator. Verslag Haïti.

Evaluatie Noordwerking 2008-2014

Evaluation GIRE et CC 2010 Synthese

Evaluatie GIRE et CC 2010 - Synthese

Syntheserapport

Evaluation GIRE et CC 2010 Synthese

Evaluatie GIRE et CC 2010 - Benin

Evaluation GIRE et CC 2010 Synthese

Evaluatie GIRE et CC 2010 - Ecuador

Evaluation GIRE et CC 2010 Synthese

Evaluatie GIRE et CC 2010 - Haïti

Evaluation GIRE et CC 2010 Synthese

Evaluatie GIRE et CC 2010 - Oeganda

Evaluation GIRE et CC 2010 Synthese

Evaluatie GIRE et CC 2010 - Rwanda

Evaluatie Maîtrise d'ouvrage locale 2006

Evaluatie Appui à la Maîtrise d'ouvrage locale 2006 - Eindrapport

Rapport final

Evaluatie Maîtrise d'ouvrage locale 2006

Evaluatie Appui à la Maîtrise d'ouvrage locale 2006 - Benin

Rapport Benin

Evaluatie Maîtrise d'ouvrage locale 2006

Evaluatie Appui à la Maîtrise d'ouvrage locale 2006 - Burundi

Rapport Burundi

Evaluatie Maîtrise d'ouvrage locale 2006

Evaluatie Appui à la Maîtrise d'ouvrage locale 2006 - Ecuador

Rapport Ecuador

Evaluatie Maîtrise d'ouvrage locale 2006

Evaluatie Appui à la Maîtrise d'ouvrage locale 2006 - Haïti

Rapport Haïti

Evaluatie Maîtrise d'ouvrage locale 2006

Evaluatie Appui à la Maîtrise d'ouvrage locale 2006 - Mali

Rapport Mali

Evaluatie Maîtrise d'ouvrage locale 2006

Evaluatie Appui à la Maîtrise d'ouvrage locale 2006 - Oeganda

Rapport Oeganda

Evaluatie-EDC-2012-rapport final

Evaluatie Kennisbeheer 2012 - FR

Eindrapport

Evaluatie-EDC-2012-benin

Evaluatie Kennisbeheer 2012 - FR

Rapport Benin

Evaluatie-EDC-2012-equateur

Evaluatie Kennisbeheer 2012 - FR

Rapport Ecuador

Evaluatie-EDC-2012-Grands Lacs

Evaluatie Kennisbeheer 2012 - FR

Rapport Grands Lacs

2016 Evaluation Recherche Action

Evaluatie Actie-Onderzoek 2016 - FR

2016 Evaluation Recherche Action

Evaluatie Actie-Onderzoek 2016 - FR

Management response

DR Congo Evaluatie EASI

Evaluatie EASI 2021 - FR

Evaluatie van het project in Bunia, DR Congo « Gestion et approvisionnement de l’eau potable et l’assainissement avec des mesures d’hygiène au quartier Bankoko (Bunia) et environs »