Ik steun
sluit

Privacy

(c) Bart Dewaele

Join For Water hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Join For Water houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Algemeen

Als Join For Water zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Join For Water – Flamingostraat 36 – 9000 Gent – info@joinforwater.be.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Join For Water verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Join For Water;
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; na toestemming door de geadresseerde;
 • voor fondsenwerving en het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en bewaren:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum;
 • financiële gegevens bij een gift door de betrokkene;
 • rijksregisternummer: vanaf 2024 verplicht te vermelden bij de opmaak van fiscale attesten;
 • andere gegevens in het kader van een deelname aan één van onze activiteiten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk …);
 • het opmaken en verspreiden van (nieuws)brieven en uitnodigingen;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Join For Water bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt of dan wettelijk vereist.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, zoals:

 • het hanteren van een ICT-beleid, met o.a. een wachtwoordbeleid;
 • het informeren van alle Join For Water-medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en over de te volgen procedures;
 • een regelmatige evaluatie van onze maatregelen.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Zie onze contactgegevens bovenaan.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Join For Water kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 april 2018.

 

Website en nieuwsbrief

Verzamelde gegevens

Op deze website worden persoonsgegevens verzameld die door Join For Water – en enkel door Join For Water – beheerd worden. Bij elk websitebezoek bewaren we uw IP-adres, informatie met betrekking tot uw surfgedrag op onze website, uw e-mailadres indien u ons dat geeft (bijvoorbeeld bij inschrijving op de nieuwsbrief) en uw adresgegevens en geboortedatum in geval u een donatie aan ons overmaakt via de donatiepagina.

 

Doeleinden

Deze gegevens worden verzameld om onze website te verbeteren, om statistieken op te maken, om u de nieuwsbrief te kunnen bezorgen (indien u daarvoor instemde) en om uw eventuele donatie in onze boekhouding te kunnen registreren.

 

Wijzigen of verwijderen

Wij bieden de bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Uitschrijven op de nieuwsbrief is mogelijk via de uitschrijflink onderaan iedere nieuwsbrief.

 

Cookies & Facebook-pixel

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden geplaatst met het oog op een vlotte interactie tussen u en de website. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer, maar u kan uw browser instellen om cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Op deze website is een Facebook-pixel geïnstalleerd. Dit is een analysetool waarmee we de effectiviteit van onze online advertenties meten door inzicht te krijgen in de acties die mensen op onze website ondernemen. Facebook onthult geen persoonlijke informatie over de individuen die het via de pixel verzamelt.

 

Doneren via de website

Als u via de doneer-pagina op de website een gift overmaakt, hebben we uw e-mailadres nodig om u een bevestigingsmail te sturen. Uw adresgegevens hebben we nodig voor de verwerking van uw gift en de aanmaak van uw fiscaal attest indien uw gifttotaal per 31/12 groter is dan 40 euro.

 

Direct mailing

Zie hiervoor: privacyverklaring_fondsenwerving.