Samenwerking & partnerschappen

Join For Water maakt werk van een partnerschap op lange termijn met organisaties uit het Zuiden en het Noorden.

Samenwerking in Madagaskar © Join For Water

In het Zuiden worden de projecten samen met lokale besturen, gebruikersorganisaties, boerenbewegingen en lokale NGO’s opgezet en uitgevoerd. Dankzij het opnemen (in de meeste gevallen) gezamenlijke verantwoordelijkheid groeit er meer vertrouwen tussen burgerorganisaties en lokale overheden. Door een jarenlange samenwerking versterken de partners en Join For Water bovendien hun expertise en positie.

Europese NGO’s en wetenschappelijke instellingen met een sterke expertise op andere domeinen helpen de inzet van Join For Water voor water verbreden naar een integrale aanpak.

Ook een aantal strategische partners wordt actief betrokken bij het verfijnen van het beleid van Join For Water.

De structurele banden met de (publieke) (drink)watermaatschappijen in België zijn belangrijk dankzij de financiële solidariteit en het delen van technische expertise en know-how en dankzij gezamenlijke communicatie verbreden wij het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Ook een aantal private bedrijven stellen hun kennis en financiële bijdrage vrijwillig ter beschikking.

Verder is Join For Water actief in een aantal overlegstructuren in België en internationaal, zoals 11.11.11, ngo-federatie, CNCD, het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, Coalitie 2015 -  De Tijd Loopt, het Internationaal Secretariaat van het Water, Ondernemers voor Ondernemers, Ex-Change, KAURI, Rés’Eau en het platform Global Water Solidarity binnen de UNDP.

Deze partnerschappen laten toe:

  • inhoudelijk de eigen werking te verbeteren door uitwisseling van ervaringen en expertise;
  • de impact van de acties in het Zuiden en in het Noorden te verhogen door een betere samenwerking en gezamenlijke beleidsbeïnvloeding op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Stad Gent: Gonz en STANZ

Join For Water is lid van GONZ en STANZ, GO NZ! is het Gents Overleg Noord-Zuid en verenigt het merendeel van de verenigingen en initiatieven actief op het gebied van noord-zuidsamenwerking in Gent. GO NZ! vormt een pluralistische en representatieve, maar informele koepel. STANZ is de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking. De STANZ heeft tot doel het stedelijk beleid te adviseren op vlak van ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, noord-zuidsamenwerking en duurzame ontwikkeling.

Coalitie 2015 - De Tijd Loopt

In 2005 besloten 21 NGO’s van de Noord-Zuidbeweging gedurende de volgende 10 jaar de krachten te bundelen rond de Millenniumdoelstellingen. Vanuit één groot ontwikkelingsverhaal, en in een vernieuwde combinatie van onderlinge afstemming, taakverdeling en samenwerking willen ze komen tot het sensibiliseren van het brede publiek, tot een maatschappelijk draagvlak en tot een vergrote politieke slagkracht voor ontwikkelingssamenwerking. In 2010, halfweg de Millenniumperiode, vond een reeks acties plaats om de status van dit wereldomvattend streven bij het brede publiek kenbaar te maken.

Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling

Het VPWvO wil een Vlaamse bijdrage leveren tot het behalen van de Millenniumdoelstelling 7 rond drinkwater en sanitatie, door het promoten van samenwerkingsverbanden met solidaire financiering, overdracht van kennis en expertise, en communicatie over de gezamenlijk uitgevoerde waterprojecten als componenten van het partnerschap. ‘Water en ontwikkeling’ komen hierdoor ook hoger op de Vlaamse politieke agenda.

Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers: dialoog en samenwerking tussen bedrijven en ngo’s. Het stimuleren van mecenaat van de bedrijven voor duurzame socio-economische ontwikkelingsprojecten in het Zuiden van de leden-ngo’s, en het rechtstreeks ondersteunen van opstartende ondernemers in het Zuiden

The Shift

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. De organisatie wil de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie realiseren door leden te verbinden, hun engagementen vast te leggen en actiegerichte verandering mogelijk te maken bij hen.

Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen concentreert haar internationale samenwerking voor een groot deel in 3 regionale samenwerkingsakkoorden. Eén van deze regionale samenwerkingsakkoorden is met de provincie Esmeraldas in Ecuador: "Versterking van de lokale actoren voor een duurzaam beheer en gebruik van de natuurlijke hulpbronnen” met als belangrijkste werkassen water en cacao. Join For Water en de lokale partner CEFODI zijn uitvoerende partners van dit samenwerkingsakkoord voor de provinciale partners.

Rés’Eau

Rés’Eau is een politieke actie van een aantal Franstalige watergroepen om water in relatie tot ontwikkeling hoger op de Belgische agenda te krijgen en drinkwater als recht in de grondwet te krijgen.

11.11.11

De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging: gezamenlijke politieke actie rond ontwikkeling van het Zuiden en het sensibiliseren van het brede publiek voor eerlijkere Noord-Zuidrelaties.

CNCD-11.11.11

Eind 2009 trad Join For Water toe tot de Franstalige Noord-Zuidkoepel. CNCD heeft dezelfde doelstelling als de Vlaamse koepel.

ngo-federatie

De federatie van Vlaamse ngo’s. Join For Water is lid van de Raad van Bestuur en van diverse werkgroepen. www.ngo-openboek.be is een product van de federatie.

Alterfin

Alterfin is een coöperatieve vennootschap die haar maatschappelijk kapitaal, bijeengebracht door de aandeelhouders, investeert in microkredietinstellingen en verenigingen van fair trade producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Join For Water is aandeelhouder van Alterfin.

Global Water Solidarity

Global Water Solidarity is een wereldwijd platform in de schoot van de UNDP: Join For Water is lid van de stuurgroep. De doelstelling van het platform is om gedecentraliseerde solidariteitsmechanismen voor water en sanitatie te ondersteunen, verder uit te bouwen en wereldwijd navolging te doen vinden, niet alleen vanuit een Noord-Zuidperspectief, maar ook een Zuid-Zuidperspectief.