Research Forum

** English Below **

Join For Water nodigt je van harte uit op ons online Research Forum op 6 mei van 14:00 tot 15:30.
 • Werk je in het hoger onderwijs of als onderzoeker?
 • Geloof je dat water centraal staat in duurzame ontwikkeling?
 • Ben je voorstander van sociaal-ecologisch veerkrachtigere gemeenschappen?
 • Heb je expertise in mens-milieu-interacties, het waarderen van ecosysteemdiensten, waterbeheer of -beleid?
 • Wil je bijdragen tot kennisdeling tussen NGO's en kenniscentra in België en het Globale Zuiden?
 • Wil je meewerken aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen om zoetwaterbronnen te beschermen en de toegang tot water te verbeteren? 

Dan zijn wij op zoek naar jou!  

We hebben net een nieuw 5-jaren programma gelanceerd in 9 landen: 'Bescherming en Behoud van watervoorraden, voor ons en voor toekomstige generaties'. 
Naast een nieuw programma hebben we vijf belangrijke onderzoeksthema’s geïdentificeerd. Wij willen deze thema's graag aan je voorstellen en laten zien wat wij je op het gebied van samenwerking te bieden hebben. We hopen daarbij ons bestaande netwerk van geëngageerde onderzoekers te versterken, onze banden te vernieuwen of nieuwe aan te knopen, en uiteindelijk concrete acties te initiëren.

Gelieve via deze link aan te geven of je erbij kan zijn of niet.
Stuur deze uitnodiging gerust door binnen jouw netwerk!
--------------------------------------------------------------------------------------------

Join For Water warmly invites you to our online Research Forum on the 6th of May from 14:00 to 15:30
 • Do you work in higher education or as a researcher? 
 • Do you believe water is central to sustainable development?
 • Do you advocate for more socio-ecologically resilient communities?
 • Do you have expertise in human-environment interactions, valuing ecosystem services, water management or policy?
 • Do you wish to contribute to knowledge sharing between NGOs and knowledge centres in Belgium and the Global South?
 • Do you want to co-develop sustainable solutions to protect freshwater resources and improve access to water? 

Then we are looking for you!  

We just launched a new 5-year programme in 9 countries: 'Protection and conservation of water resources, for us and for future generations' . Alongside a new programme, we have identified five key research themes. We would like to present these themes to you, and show you what we have to offer in terms of collaboration. In return, we are hoping to enforce our existing network of engaged researchers, renew our connections or make new ones, and eventually initiate concrete actions.

Please  indicate via this link whether you can join us or not.
Do not hesitate to forward this invitation within your network!