Integraal Waterbeheer

Voor Join For Water is Integraal Waterbeheer (IWB) een overkoepelend kader waarbinnen alle acties moeten passen.

Integraal waterbeheer in Muhanga (Rwanda) © Join For Water

Integraal Waterbeheer wil op een duurzame manier omgaan met water. Water heeft verschillende functies: er is water om te drinken, voor het huishouden, voor de landbouw, voor ambachtelijke of industriële activiteiten, en er is water voor de natuur en de ecologie. Afhankelijk van de functie zijn er ook diverse gebruikers van het water. Het komt er op aan de noden van alle watergebruikers, inclusief de natuur, met elkaar te verzoenen. Elk waterprobleem heeft ook verschillende aspecten: er zijn technische en economische aspecten, maar ook sociale, culturele en politieke dimensies tellen mee.

Rond water zijn dus verschillende partijen actief, de gebruikers maar ook bv. de overheid, die via overleg tot een consensus moeten komen. Bij een ingreep moet je ook rekening houden met de effecten ervan op de stroomafwaartse gebieden; zo niet is er kans op wrijvingen en conflicten. Bovendien telt niet alleen de huidige situatie, maar moet er ook gedacht worden aan de toekomstige generaties die ook water nodig zullen hebben, in voldoende hoeveelheid en van een goede kwaliteit. Al deze facetten zijn terug te vinden in de aanpak van IWB.

IWB geldt vandaag als de aangewezen manier om een duurzaam waterbeleid te realiseren. Daarbij pak je het best meteen het waterbeheer van een volledig waterbekken aan. Met waterbekken wordt dan een volledige rivier, stroombekken of grondwatertafel bedoeld. Join For Water werkt niet direct op de grootste schaal, maar kan toch de methodes en principes van IWB met succes aanwenden in kleinere (sub-)bekkens rond riviertjes en waterlagen. Daarom doen we ook een beroep op de diensten van partners om ons bij te staan bij IWB.

Aangezien water een gemeenschappelijk goed is, moet iedereen het recht hebben deel te nemen in het beheer ervan. Een beheercomité samengesteld uit een vertegenwoordiging van de diverse watergebruikers, lokale besturen en betrokken diensten staat in voor de sturing van het gehele proces van IWB. Alleen zo kan men met alle aspecten rekening houden, tegengestelde belangen verzoenen en conflicten vermijden. Maar de klimaatverandering vormt ook voor IWB een bijkomende uitdaging. De effecten van de klimaatverandering - namelijk de onvoorspelbaarheid, de variabiliteit, en de extremere fenomenen, bedreigen de duurzame toegang tot water.

Studies en rapporten:

 • Cartographie des activités de conservation des sols et représentation des risques naturels au sein du bassin versant Roche Plate (Belladère-Haïti, par W. Ntumba): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Plan stratégique du bassin versant de la rivière Moustique: LEZEN - DOWNLOADEN
 • Fonctionnement des ACEP dans les communes de l’Atacora et de la Donga (Project Gleaube - Benin): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Bassin de la Mékrou dans la communauté des 2KP (Project Gleaube - Benin): LEZEN - DOWNLOADEN
 • L'expérience de la GIRE Locale dans la localité de Tinou-Hounsa (Benin): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Etat des lieux des ressources en eau dans les Communes de Lokossa, Athiémé et Dogbo (Benin): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Assainissement des excrétas dans la ville de Toamasina. Analyse de la gestion des boues de vidange (Madagaskar): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Impact de l'action GIRE dans le micro-bassin de Ruterana - District de Muhanga (Rwanda): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Módulos de formación en Gestión integrada de recursos hídricos y cambio climático (Ecuador): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Protección de fuentes y vertientes (Ecuador): LEZEN -DOWNLOADEN
 • Módulos de capacitación. Promotores ambientales (Ecuador): LEZEN -DOWNLOADEN
 • Wawa Kuna Pachakamac - Manual de educación ambiental desde un enfoque integral - estudiantes: LEZENDOWNLOADEN
 • Wawa Kuna Pachakamac - Manual de educación ambiental desde un enfoque integral - docentes : LEZENDOWNLOADEN
 • Have the Interventions... Led to the Basis for the Local Sustainable IWRM of the Apangoras and Garcia Micro‐River Basins? (Ecuador): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Taller sobre el análisis del cambio climático con las líneas de acción de la cooperación no gubernamental belga en Ecuador (Ecuador): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Integrale aanpak via het stroombekken en de werking van het comité van Onde Verte in Belladère (Haïti): LEZEN
 • Rapport de l’atelier Etude diagnostic des CLGRN (conventions locales de gestion des ressources naturelles) et GIRE - décembre 2013 (Mali): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Rapport final diagnostic sur l’état des lieux sur l’existence et la fonctionnalité des CLGRN (conventions de gestion des ressources naturelles) dans les communes/villages de … (Mali): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Etude portant état des lieux et gestion de l’information sur les ressources en eau dans le bassin de la Mékrou (Bénin): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Etude portant état des lieux et gestion de l’information sur les ressources en eau dans le bassin de la Mékrou - Synthèse (Bénin): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Bassin de la Mékrou, gage de préservation... Poster (Bénin): DOWNLOADEN
 • Engaging local communities to adapt to long term Climate Change and sustainably manage water resources (Mpanga - Lake George Oeganda): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Indigenous tree Planting to resuscitate River Mpanga (Oeganda): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Mobile cinema. Raising awareness WRM (Oeganda): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Enhancing the adaptive capacity of communities to climate change through IWRM, Mpanga Catchment of the Nile Basin in Uganda (Oeganda): LEZEN - DOWNLOADEN
 • Ecosystem based Climate Change Adaptation pilot in Mpanga Catchment : film

In 2010 voerde Hydroconseil een evaluatie uit met als thema 'Toepassing van de strategie van Integraal Waterbeheer in combinatie met de problematiek van klimaatverandering'. De rapporten zijn in het Frans geschreven.

Eerder werden in 5 landen meer algemene studies rond Integraal Waterbeheer uitgevoerd.

Follow
us