Aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is geen hol woord voor Join For Water, om duurzaamheid in de tijd te verzekeren is een specifieke aanpak nodig.

Van bij het begin van een project wordt de lokale gemeenschap betrokken, meestal via verkozen gebruikerscomités. Zij volgen de werken op en mobiliseren de bevolking om een bijdrage te leveren, meestal in natura, zoals de sleuven helpen graven voor een waterleiding.

Die beheercomités rond de drinkwatersystemen zijn doorgaans niet in staat op een correcte wijze het dagelijks beheer en onderhoud te behartigen. Zo schieten deze comités te kort om meer uitzonderlijke en complexere problemen aan te pakken. Ook is het moeilijk haalbaar dat elk comité zelf de nodige vervangstukken aanschaft en opslaat. Individuele gebruikerscomités staan tenslotte meestal zwak in hun onderhandelingen met staatsstructuren, financieringsinstellingen of grote private actoren.

Daarom schenkt Join For Water ook de nodige aandacht aan het structureren van gebruikerscomités en aan de opbouw van dienstverlenende organisaties, ook met kleine private bedrijfjes. Join For Water ondersteunt bijvoorbeeld de gemeenten bij de oprichting van een gemengde intercommunale, met als leden de lokale besturen en de beheerscomités van verschillende drinkwatersystemen. We stimuleren ook de oprichting van zogenaamde tweedelijnsstructuren, dat zijn overkoepelende structuren die gemeenschappelijke belangen van de comités behartigen.  Ze leveren advies en ondersteuning, dienen als aanspreekpunt bij conflicten, zijn verkooppunt van wisselstukken… Private ondernemingen kunnen hierin een rol opnemen.

Deze manier van werken biedt meer garanties op het blijven functioneren in tijd en kwaliteit van de aangelegde systemen.

Studies en rapporten:

Coopérer pour pérenniser – Mettre à l’échelle la gestion locale du service d’eau potable
(Samenwerken voor duurzaamheid – Opschalen van lokaal beheer van drinkwaterdiensten)
2011 – Join For Water – 64 p. – FR
Een drinkwaterdienst duurzaam laten werken: hoe relevant en haalbaar is het om hiervoor op een bovenlokaal niveau samen te werken en tegelijk de lokale actoren nauw te betrekken?

Drinkwatervoorziening in Vlaanderen vanaf 1800 tot heden: Kan de organisatie van de Vlaamse drinkwatervoorziening inspirerend werken voor het Zuiden?
2002 – Join For Water – 36 p. – NL/FR
Door het recent doorgevoerde of geplande decentralisatieproces in veel landen in het Zuiden, wordt de bevoegdheid over water naar het lokale niveau doorgeschoven. De publieke drinkwatervoorziening zoals ze georganiseerd is in Vlaanderen en België kan het Zuiden inspireren.

Follow
us